Visual

Ons aanbod

Op de Maurice Maeterlinckschool vinden we het belangrijk om uw kind op de juiste plek tot ontwikkeling te laten komen.

Daarom gaan we uit van de behoeften en capaciteiten van uw kind bij het indelen in een groep. We kijken daarbij naar leeftijd, belevingswereld, ontwikkelingsniveau en de zorg die nodig is. Het doel van ons onderwijs is om de leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werk of dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Uitstroom naar (regulier) vervolgonderwijs is mogelijk voor de leerlingen van de M-klassen (speciaal onderwijs-lichamelijk beperkt- langdurig ziek).

Richtlijnen groepsindeling

We kennen binnen onze school geen indeling in schooljaren (gebaseerd op leerstof) die logisch op elkaar volgen. De ontwikkeling van de leerlingen is daarvoor te verschillend. Wanneer we de groepen indelen, hanteren we de volgende richtlijnen:

  • Aansluiting van de leeftijd en de belevingswereld bij de andere leerlingen binnen de groep.
  • Het ontwikkelingsniveau van de leerling.
  • De speciale zorg die de leerling eventueel nodig heeft.

De groepsgrootte varieert van zes tot vijftien leerlingen. De ontwikkelingsniveaus van de leerlingen vertalen we in profielen en leerroutes, die leiden naar een passend uitstroomperspectief.

Kerndoelen

We werken aan de  leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. Onder het kopje Kerndoelen en lesprogramma leest u daar meer over.

Bron onderwijsaanbod

De kerndoelen voor speciaal onderwijs, voor zeer moeilijk lerenden (zml) en meervoudig beperkten (mb) geven aan wat onze leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Deze doelen gebruiken we als bron voor ons onderwijsaanbod, waarbij de nadruk ligt op het aanleren van toepasbare kennis en vaardigheden.

Organisatie van onze ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden.