Visual

Kerndoelen en lesprogramma

Voor langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een lichamelijke beperking van vier tot twaalf jaar richten we ons op het behalen van de kerndoelen speciaal onderwijs.

Kerndoelen en lesprogramma

Lichamelijk beperkt of langdurig ziek

De kerndoelen speciaal onderwijs (so) zijn voor leerlingen met een indicatie lb (lichamelijk beperkt) of lzk (langdurig ziek). Zij volgen onderwijs op de M-afdeling. De inhoud van de kerndoelen komt grotendeels overeen met de doelen voor het regulier basisonderwijs. Er zijn kerndoelen voor verschillende leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs

Kerndoelen en lesprogramma

Meervoudige beperking

Voor leerlingen met een meervoudige beperking van vier tot twaalf jaar richten we ons op het behalen van de leergebied-specifieke kerndoelen voor zeer moeilijk lerende kinderen en  meervoudig beperkte leerlingen voor het speciaal onderwijs. Er zijn doelen vastgesteld voor de leergebieden:

 • Nederlandse taal
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs

Leergebied-overstijgende kerndoelen

We werken met alle leerlingen ook aan de (door de overheid vastgestelde) leergebied-overstijgende kerndoelen. Deze hebben voor het so de volgende thema’s:

 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Leren om te leren
 • Omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit

Leerlijnen en methodes

De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze leerlingen lopen zeer uiteen. We gebruiken daarom verschillende methodes:

 • Voor leerlingen met een lichamelijke beperking en langdurige ziekte werken we meestal met methodes voor het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs.
 • Voor de zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen maken wij gebruik van door de CED ontwikkelde leerlijnen. Dat zijn de Plancius leerlijnen, voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Deze leerlijnen zijn gericht op communicatie, sensomotoriek, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en taalontwikkeling.

Ook maken we soms gebruik van methodes uit het zml-onderwijs en het praktijkonderwijs. Uitgangspunt is dat de methode het beste aansluit bij de leerling.