Visual

Stage en uitstroom

Het onderwijs op de afdeling vso leidt naar een passende nieuwe omgeving, waar de leerling als volwassene zijn weg in de samenleving vervolgt.

In de laatste jaren van het vso is het onderwijs dan ook vooral gericht op het uitstroomperspectief van de leerling en de daarbij behorende competenties. Om goed voorbereid te zijn op het leven na school, kunnen de leerlingen tijdens de schoolperiode ervaring opdoen via een interne en externe stage. We bekijken daarvoor de mogelijkheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd na de uitstroom. Bij de aanvang van de interne stage bekijken we of een leerling voldoende mogelijkheden heeft om aan een stage deel te nemen. In overleg met de leerkracht, de intern begeleider en op advies van de Commissie van Begeleiding (CvB) lichten we de ouders hierover in.

Interne stage

Het interne stageproject is gericht op het verder ontwikkelen van de zelfstandigheid, de redzaamheid en het uitvoeren van een taak. Het bereidt de leerling tevens voor op een externe stageplaats. De leerling volgt een interne stage in de eerste jaren dat hij of zij onderwijs volgt in de uitstroomgroep. Als de leerling zestien jaar is, begint de transitiefase. In deze periode werken we samen met de ouders en leerling toe naar een geschikte uitstroombestemming. Het onderwijs en revalidatieprogramma gaan zich steeds meer richten op de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerling.

Oriëntatie op dagbesteding of werk

Onze stagecoördinator Cas Reinders houdt een eerste gesprek met ouders en leerling. Doel hiervan is het starten van de oriëntatie op dagbesteding of begeleid werken. Daarna leggen leerling, ouders en stagebegeleider een aantal kennismakingsbezoeken af bij uitstroominstellingen zodat we in samenspraak een externe stage of instelling kunnen kiezen. Naar aanleiding hiervan brengt de stagecoördinator advies uit aan de CvB. Daarna heeft de stagecoördinator een gesprek met ouders en leerling over het te volgen traject.

Externe stage

Op zeventien-/achttienjarige leeftijd bieden wij de leerling een externe stage aan en stroomt hij of zij in op de gekozen instelling. De duur van de stage is veelal een half jaar, één dag in de week. Voor de externe stage zijn een vervoersverklaring (indien noodzakelijk) en een stagecontract nodig. Ouders en leerling vullen deze samen met de maatschappelijk werker en stagecoördinator in. Tevens zijn indicaties nodig voor het stagelopen en voor de uitstroom naar de gekozen instelling.

Vragen over stage en uitstroom? Neem contact op met een van onze stagecoördinatoren via het algemene nummer van de school.