Visual

Stage en uitstroom

Het onderwijs op de afdeling vso leidt naar een passende nieuwe omgeving, waar de leerling als volwassene zijn weg in de samenleving vervolgt.

In de laatste jaren van het vso is het onderwijs dan ook vooral gericht op het uitstroomperspectief van de leerling en de daarbij behorende competenties. Om goed voorbereid te zijn op het leven na school, kunnen de leerlingen tijdens de schoolperiode ervaring opdoen via een interne en externe stage. We bekijken daarvoor de mogelijkheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd na de uitstroom. Bij de aanvang van de interne stage bekijken we of een leerling voldoende mogelijkheden heeft om aan een stage deel te nemen. In overleg met de leerkracht, de intern begeleider en op advies van de Commissie van Begeleiding (CvB) lichten we de ouders hierover in.

Stage

De ervaring van de school leert dat elke stage in de arbeidstoeleiding een krachtige leeromgeving is. De stage is niet alleen bedoeld om de leerling voor te bereiden op een vorm van dagbesteding of beschut werk, maar laat de leerling ook ervaren wat de competenties en beschermende factoren zijn, waar de interesses liggen en wat de leerling moeilijk vindt. De stage maakt het mogelijk om kennis, sociale redzaamheid en vaardigheden bij leerlingen in de praktijk verder te ontwikkelen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te stimuleren. We kennen binnen de school drie vormen van stages.

Begeleide interne stage (3e en 4e schooljaar)

Bij de begeleide interne stage dagen we leerlingen uit om aan de hand van verschillende werksoorten algemene vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Via de begeleide interne stage is de eerste koppeling mogelijk met het arbeidskundig onderzoek op het gebied van ‘Wat kan ik’.

Begeleide externe stage, leren op locatie (LOL) (3e en 4e schooljaar)

In de begeleide externe stage verplaatsen we het aanleren van algemene werknemersvaardigheden naar buiten de school. Naast de begeleider van de school, neemt een begeleider van het stagebedrijf een belangrijke plaats in.
LOL zien we als een tussenvorm op weg naar de zelfstandige externe stage.

Zelfstandige externe stage (5e en 6e schooljaar)

De doelstelling van een zelfstandige externe stage is het zelfstandig toepassen en verder aanleren van werknemers- en beroepsvaardigheden op een externe
werkplek. Aandachtspunten bij de zelfstandige stage:

  • Een stageplek is een leerplek. Een leerling mag leren en hoeft niet alles al te kunnen!
  • Een leerling moet eraan toe zijn. Om zelfstandig op stage te gaan moet een leerling aan minimale
    voorwaarden voldoen, vooral op het gebied van algemene vaardigheden.
  • De laatste stage is een plaatsingsstage.

Vragen over stage en uitstroom? Neem contact op met een van onze stagecoördinatoren via het algemene nummer van de school.