Visual

Kerndoelen en lesprogramma

Voor de leerlingen van twaalf tot twintig jaar met een meervoudige beperking richten we ons op het behalen van vastgestelde leergebiedspecifieke kerndoelen.

Dit gaat om de doelen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso), voor de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding.

Het gaat om de vakgebieden:

 • Nederlandse taal en communicatie
 • Engelse taal (alleen voor uitstroomprofiel arbeid)
 • Rekenen en wiskunde
 • Mens, natuur en techniek
 • Mens en maatschappij
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • Bewegen en sport
 • Voorbereiding op vormen van dagbesteding (belevingsgericht, taakgericht, arbeid)

We werken met alle leerlingen ook aan leergebiedoverstijgende kerndoelen, in drie thema’s:

 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Leerlijnen en methodes

De mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze leerlingen lopen zeer uiteen. We gebruiken daarom verschillende methodes:

 • Voor leerlingen met een lichamelijke beperking en langdurige ziekte werken we meestal met methodes voor het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs.
 • Voor de zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen maken wij gebruik van door de CED ontwikkelde leerlijnen. Dat zijn de Plancius-leerlijnen, voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Deze leerlijnen zijn gericht op communicatie, sensomotoriek, zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling en taalontwikkeling.
 • Voor leerlingen die zeer moeilijk leren hanteren we de zml-leerlijnen (gemaakt door de CED-groep in Rotterdam).

Ook maken we soms gebruik van methodes uit het zml-onderwijs en het praktijkonderwijs. Uitgangspunt is dat de methode het beste aansluit bij de leerling.