Visual

Kwaliteit

‘Doen wat je belooft’, dat is onze definitie van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. We maken gebruik van twee kwaliteitszorgsystemen.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van twee systemen. Dat zijn het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) en het WMK-systeem (Werken met Kwaliteitskaarten). Regelmatig plannen en controleren we onze resultaten en stellen waar nodig het beleid bij via de ‘plan, do, check, act’-methode. Het WMK is een meer inhoudelijk systeem dat ingaat op bijvoorbeeld pedagogisch klimaat of onderwijsaanbod. De systemen helpen ons continu te leren en te verbeteren.

School- en groepsplan

Elke vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode en hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient.

Basis voor ons beleid

Het schoolplan is de basis voor ons beleid. Hierop baseren we handboeken op verschillende beleidsterreinen, zoals ons Handboek Veiligheid. De beleidsvoornemens uit het schoolplan staan beschreven in het schoolontwikkelingsplan (SOP), waarbij we grote onderwerpen uitwerken in projectplannen. In de kwaliteitsagenda beschrijven we de onderwerpen die in de beleidsperiode geactualiseerd moeten worden.

Jaarplan en jaarverslag

Het schoolontwikkelingsplan en de kwaliteitsagenda vormen de bronnen voor het jaarlijks in het najaar op te stellen jaarplan. Het jaarplan toetsen we aan de intern vastgestelde begrotings- en formatieregels, waarna financiële middelen beschikbaar worden gesteld. In het jaarverslag beschrijven we welke plannen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten. De jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

Onder Documenten vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.