Visual

Kwaliteit

‘Doen wat je belooft’, dat is onze definitie van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. De basis hiervan ligt in het koersplan van Resonans, de stichting waartoe onze school behoort. Die vormt het kader voor de school- en groepsplannen.

Kwaliteitszorgsysteem

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van de Resonans Routeplanner. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van ons schoolteam. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we binnen Resonans, en dus ook op Maurice Maeterlinckschool, bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen. En daarvoor is de Resonans Routeplanner ontwikkeld.

Op weg naar optimale onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een proces dat je heel goed kunt sturen. Iets waar je systematisch aan kunt werken. En dat is wat we elke dag op onze school doen. Werken aan kwalitatief uitstekende onderwijskwaliteit. Dit filmpje laat zien hoe we zonder omwegen naar kwaliteit op weg zijn. Want werken aan nog beter onderwijs vraagt een routeplan. Wat goed is, borgen we. Wat beter kan, daar werken we aan. Dit doen we samen met onze collega’s, leerlingen, ouders, bestuur, raad van toezicht en MR. Samen beter!

School- en groepsplan

Elke vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode en hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient.

Basis voor ons beleid

Het schoolplan is de basis voor ons beleid. Hierop baseren we handboeken op verschillende beleidsterreinen, zoals ons Handboek Veiligheid. De beleidsvoornemens uit het schoolplan staan beschreven in het schoolontwikkelingsplan (SOP), waarbij we grote onderwerpen uitwerken in projectplannen. In de kwaliteitsagenda beschrijven we de onderwerpen die in de beleidsperiode geactualiseerd moeten worden.

Jaarplan en jaarverslag

Het schoolontwikkelingsplan en de kwaliteitsagenda vormen de bronnen voor het jaarlijks in het najaar op te stellen jaarplan. Het jaarplan toetsen we aan de intern vastgestelde begrotings- en formatieregels, waarna financiële middelen beschikbaar worden gesteld. In het jaarverslag beschrijven we welke plannen zijn gerealiseerd en tegen welke kosten. De jaarrekening maakt onderdeel uit van het jaarverslag.

Onder Documenten vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.