Visual

MR & GMR

Medezeggenschapsraad

 De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de raad naast drie medewerkers ook drie ouders. De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met de afdelingsdirecteur(en) de ontwikkelingen op school. De raad vergadert vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Klik hier voor een overzicht van de MR-leden.

GMR Resonans

In de GMR zitten leden namens de negen schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die al onze zes scholen aangaan. Dat zijn zowel onze drie zml-scholen: Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum, De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper en De Keerkring, als onze drie scholen voor lb/(e)mb/lz: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van onze zes scholen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.