Visual

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding en zorg. Zij werken nauw samen rondom de leerling.

Het managementteam, de leraren en onderwijsbegeleiders, onderwijsassistenten, orthopedagoog, verpleegkundige, het ondersteunend personeel en de ambulant begeleiders zijn in dienst van de Maurice Maeterlinckschool. Het team verzorgt onderwijs en ondersteuning voor de leerlingen, waarbij de revalidatieartsen en therapeuten van Basalt revalidatie zorgen voor de revalidatiebehandelingen en onderwijsondersteuning

Leraren, onderwijsbegeleiders en onderwijsassistenten

De dagelijkse leiding van de groep berust bij de leraar of onderwijsbegeleider, in samenwerking met de intern begeleider. Een onderwijsassistente ondersteunt de leraar of onderwijsbegeleider. De leraar of onderwijsbegeleider is eerstverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma, de onderwijsassistente voor de verzorging. De groepsleiding is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Vakleraren verzorgen onze sportlessen.

Interne begeleiding

De intern begeleiders ondersteunen de leraren en onderwijsbegeleiders op het gebied van klassenmanagement, onderwijsaanbod of vraagstukken en vernieuwingen op onderwijsgebied.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator fungeert als tussenpersoon tussen ouders, de onderwijsmedewerkers en kinderrevalidatie bij het samenstellen en uitvoeren van plannen. De zorgcoördinator leidt de planbesprekingen. Daarin maken ouders op basis van het interdisciplinaire verslag samen met het behandelteam keuzes in het onderwijs- en revalidatieprogramma voor de komende periode.

Voor vragen over onderwijs:

Angela Pelikaan, via telefoonnummer (015) 278 02 00.
E-mail: apellikaan@resonansonderwijs.nl

Voor revalidatievragen:

Patty Dekker, Basalt via telefoonnummer (015) 278 05 30 en (06) 52 87 98 85. E-mail: p.dekker@basaltrevalidatie.nl.

Gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundige besteedt veel aandacht aan de
stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerling. De gedragsdeskundige is lid van de CvB
en neemt deel aan de planbesprekingen.

Schoolverpleegkundige

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de medische handelingen en medicatie. Dit alles in nauwe samenwerking met ouders en klassenteam.

Ambulante begeleiding

Niet elke leerling met een langdurige ziekte en/of beperking heeft speciaal onderwijs nodig. Sommigen kunnen onderwijs volgen in het regulier onderwijs. Soms met extra ondersteuning. Onze ambulant begeleiders bieden deze ondersteuning aan leerlingen en hun leraren in het regulier onderwijs.

Ondersteunend personeel

Onmisbaar zijn de medewerkers van de afdeling ICT, administratie en de medewerkers van de facilitaire dienst. Samen maken zij een goed functioneren van onze school mogelijk.

Medewerkers Basalt

Een aantal van onze leerlingen heeft revalidatiebehandeling (onder schooltijd) nodig. Dit wordt uitgevoerd door de medewerkers van de poliklinische kinderrevalidatie van Basalt. Zij verrichten ook onderwijsondersteunende activiteiten voor onze school. Hierbij gaat het om advisering en ondersteuning in de klas op het gebied van meubilair, motoriek, eten en drinken en communicatie.

Revalidatiearts

We nodigen iedere leerling met zijn ouders minimaal één keer per jaar uit op het schoolspreekuur voor een gesprek en onderzoek bij de revalidatiearts, voorafgaand aan een planbespreking. De revalidatiearts beoordeelt in overleg met ouders/verzorgers, óf en welke therapie geïndiceerd is.
De revalidatiearts voor het so is Maud Wuisman. De revalidatiearts voor het vso is (Riekje) H.E. Kattenbusch.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker is er voor u als u emotionele of praktische vragen heeft. Denk ook aan begeleiding op het gebied van aanvragen, gezinsondersteuning of juridische bescherming. Aan de school zijn twee maatschappelijk werkers verbonden.

Revalidatietechnicus

De revalidatietechnicus ontwerpt en vervaardigt aanpassingen voor onze leerlingen. Ook verzorgt hij klein onderhoud aan voorzieningen, zoals statafels en rolstoelen. Hij werkt hierbij samen met medewerkers van andere vakgebieden, in het bijzonder met de ergotherapeuten.

Therapeuten

De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van uw kind en op houding en bewegingsvaardigheden. De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bijvoorbeeld rolstoelen), spel, vrijetijdsbesteding, schoolse vaardigheden en bediening van apparatuur. De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie. De psycholoog houdt zich bezig met psychosociale problematiek gerelateerd aan de beperking van het kind. De psychomotore therapeut richt zich op het verbeteren van kwaliteit van leven door het verminderen of opheffen van psychische, psychosociale en/of emotionele problemen door lichaams- en bewegingservaringen.

De bewegingsagoog richt zich op het ‘opnieuw’ leren en opdoen van bewegingservaring door sport en bewegingsactiviteiten.

Stagiaires

Stagiaires van verschillende opleidingen lopen op onze school mee. Dat kan zijn met een van de groepen of met de therapeuten. Wij vinden de aanwezigheid van stagiaires in onze school belangrijk, mede met het oog op toekomstige kennis en zorg binnen het speciaal onderwijs. We begeleiden hen intensief. De stagiair verzorgt lessen of andere activiteiten onder leiding van de leerkracht of onderwijsassistente. De verantwoordelijkheid voor het werken in de groep en met de leerling(en) blijft te allen tijde bij de leerkracht of behandelaar.

Vrijwilligers

Vrijwilligers binnen de school helpen bij allerlei activiteiten, zoals bewegingsonderwijs, de bibliotheek en het onderhoud van het wagenpark. Hun hulp is voor ons onmisbaar. Onze vrijwilligers hebben allen een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Invallers/vervanging

Medewerkers kunnen ziek zijn of om een bepaalde reden verlof hebben. Meestal zijn deze verlofdagen vooraf bekend en regelen wij tijdig vervanging; alleen in uitzonderlijke omstandigheden bedenken wij een andere oplossing.