Visual

Waar wij voor staan

Naast leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (chronische) ziekte, zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen (bijvoorbeeld met het syndroom van Down).

Inzet ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding kan worden ingezet in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De aanvragen lopen via de samenwerkingsverbanden PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs), meestal in de vorm van een arrangement (raadpleeg de website van uw samenwerkingsverband of neem contact op met de school van uw kind).

Ontwikkelingsperspectief

De ambulant begeleiders richten de ondersteuning in na overleg met de school, ouders/leerling en/of het samenwerkingsverband. Deze afspraken leggen we vast in een plan (ontwikkelingsperspectief). De door ons ingezette ondersteuning is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren en schoolteams. Af en toe werken we rechtstreeks met de leerlingen, maar alleen wanneer dit in het plan is opgenomen. We betrekken de ouders zo veel mogelijk bij het opstellen en uitvoeren van dit plan.