Visual

Wet- en regelgeving

Navigeren in de Nederlandse wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig. Hieronder staat een aantal wetten en regelingen waar ouders van kinderen met een zorgbehoefte gebruik van kunnen maken. Vraag bij uw gemeente na op welke manier u de zorg kunt aanvragen die u nodig heeft.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Kwetsbare mensen/kinderen en mensen die blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebben, vallen onder de Wlz. Mensen met een Wlz-indicatie houden recht op een plek in een instelling. Zij kunnen er ook voor kiezen om die zorg thuis te krijgen. Dat kan met Zorg in Natura (ZiN) of via een persoonsgebonden budget (PGB). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor: hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoer, dagbesteding, kortdurend verblijf in een instelling en persoonlijke verzorging (als onderdeel in het dagelijks leven (niet zijnde lichamelijke hulp). Al deze hulp moet aangevraagd worden bij het Wmo-loket in uw eigen gemeente.

Jeugdwet

De gemeente voert ook de Jeugdwet uit. Het gaat om alle hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren tot achttien jaar. Hierbij is de gemeente verantwoordelijk voor:

 • hulp en ondersteuning bij opvoedproblemen;
 • alle vormen van jeugdhulp inclusief hulp bij een verstandelijke beperking;
 • kinderbescherming;
 • jeugdreclassering;
 • verwerking van meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Bovengenoemde hulp moet aangevraagd worden bij het Wmo-loket of loket Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in uw eigen gemeente.

Zorgverzekeringswet (zvw)

De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor alle Nederlandse gezinnen.
De huisarts en de volgende medische zorg vallen onder de Zvw en kunnen worden aangevraagd bij uw zorgverzekering:

 • Persoonlijke verpleging en verzorging thuis (lijfgebonden).
 • Zorg voor kinderen ouder dan vijf jaar met een ernstige meervoudige beperking.
 • Zorg thuis voor mensen in de laatste levensfase.
 • Intensieve kindzorg.
 • Behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
 • Wijkverpleegkundige

Participatiewet en Wajong

De Participatiewet gaat over meedoen op de arbeidsmarkt en vervangt een groot deel van de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren die helemaal niet kunnen werken, blijven onder de Wajong van het UWV vallen.
Zolang een jongere vanaf achttien jaar nog op school zit, kan geen Wajong aangevraagd worden. Jongeren die gedeeltelijk kunnen werken vallen onder de Participatiewet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hulp bij het zoeken naar een passende baan vraagt u aan bij uw gemeente.

Tweemaal kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

De regeling ‘Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen’ (TOG) is opgenomen in de kinderbijslag. Thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen tweemaal kinderbijslag krijgen. De voorwaarden zijn na te lezen op de site van de SVB bank: www.svb.nl.

Beleid Maurice Maeterlinckschool voor PGB

Als extra ondersteuning op school nodig is, kunnen wij in gesprek gaan met ouders hoe we extra ondersteuning kunnen inzetten via Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (PGB). De Maurice Maeterlinckschool baseert haar beleid op de richtlijnen vanuit de overheid. Ons beleid is beschreven in de notitie ‘Extra ondersteuning via Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget op school’ die u bij het secretariaat kunt opvragen.