Visual

Praat met ons mee

Praat met ons mee! De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs en vergadert maximaal zes keer per schooljaar. Voor ouders/verzorgers is het mogelijk de raad bij te wonen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging van u zitten in de raad naast drie medewerkers ook drie ouders. De MR werkt volgens de Wet medezeggenschap onderwijs. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig met de afdelingsdirecteur de ontwikkelingen op school. De raad vergadert maximaal zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, daqn kunt u zich melden bij een van de MR-leden. Klik hier voor een overzicht van de MR-leden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zaken die alle scholen van Resonans aangaan, bespreekt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de Resonans-scholen. Zes keer per jaar bespreekt de GMR ontwikkelingen die voor alle scholen relevant zijn. Lees meer over de GMR op www.resonansonderwijs.nl.

Ondersteuningsplanraden

Namens Resonans zitten ouders en medewerkers in de ondersteuningsplanraden. Een overzicht hiervan staat op www.resonansonderwijs.nl. Deze raden hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan dat de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs minimaal eens per vier jaar maken. Hierin staat hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs voor iedere leerling realiseert. Een onderdeel is de wijze waarop het samenwerkingsverband extra ondersteuning toekent en leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs.