Visual

Afmelden, ziek melden

Is uw kind ziek of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? Laat het ons dan tijdig weten.

Uw kind ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig te melden.
Ziek melden kan via Social Schools.
A. Via de website van Social Schools
B. Via de mobiele App van Social Schools.
Is er een andere reden dat uw zoon of dochter niet naar school kan? Bel dan voor 08.30 uur naar de administratie van de school, (015) 278 02 00.

Vergeet u verder niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft.

Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan altijd contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan.

Regels schoolverzuim

Het management is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Iedere gemeente heeft leerplichtambtenaren die toezicht houden op de uitvoering van de bepalingen in de leerplichtwet. U kunt informatie over de leerplicht verkrijgen via de website of de afdeling voorlichting van de gemeente waar u woont.

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen kan via Social Schools.

A. Via de website van Social Schools
B. Via de mobiele app van Social schools

Verlof moet altijd aangevraagd worden (ook voor de nog niet leerplichtige kinderen), dit i.v.m. het afzeggen van de therapieën.

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet toegestaan. Extra verlof om langer bij familie in het buitenland te blijven, is niet mogelijk. Als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’, (bijvoorbeeld het bijwonen van een huwelijk) kan de school een uitzondering maken.

In het algemeen geldt dat u (buitengewoon) verlof minimaal vier weken van tevoren moet aanvragen. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Indien het management geen besluit kan of mag nemen over het verzoek, zal de leerplichtambtenaar dat doen. Wij verzoeken u dringend zich aan de genoemde richtlijnen te houden om zo vervelende situaties of zelfs een boete, opgelegd door de leerplichtambtenaar, te voorkomen.

Verwijdering of schorsing

In uitzonderlijke gevallen kunnen we een leerling van school verwijderen of schorsen. Het bestuur licht, voordat het tot een dergelijke maatregel besluit, de betrokken leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) in. Definitieve verwijdering van een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, vindt pas plaats nadat het bestuur een andere school of instelling bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere school of instelling, kan het bestuur alsnog tot verwijdering overgaan.

Vrijstelling van onderwijs

Het bevoegd gezag kan, op verzoek en alleen op vastgestelde gronden, vrijstelling aan een leerling verlenen voor bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld, als een kwetsbare leerling niet in staat is hele of alle schooldagen onderwijs te volgen. Ouders kunnen het verzoek indienen. Leerlingen kunnen dat ook zelf doen als zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Voor ontheffing van de leerplicht dienen de ouders altijd contact op te nemen met de gemeente. Dit gebeurt na overleg met de CvB.